نگاه نایاب …

نگاه کن مرا

که چشم، کم‌کم نایاب می‌شود

مهارت دوست داشتن در زبان مادری

گم می‌شود …

احمدرضا احمدی

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *