ام‌شب داشتم مثنوی می‌خواندم؛ دیدم که مولانا چه زیبا شرح حال این روزهای ما و آن‌ها را داده است: الحذر ای مؤمنان کان در شماست                در شما بس عالم بی‌منتهاست جمله هفتاد و دو ملت در تو است                  وه که روزی آن بر آرد از تو دست هر آه او را برگ […]...