گزاره‌ها (۲۳)

گفتگو درباره‌ی حقیقت دو طرف دارد: کسی که حقیقت را بگوید و کسی که حقیقت را بشنود.

هانری دیوید توریو

دوست داشتم!
۰

گزاره‌ها (۳)

برای به دست آوردن چیزی که تا حالا نداشته‌ای، باید کسی شوی که تا حالا نبوده‌ای!

گابریل گارسیا مارکز

دوست داشتم!
۰