گزاره‌ها (۲۶۰)

وقتی یک نفر یاد می‌دهد، در واقع دو نفر می‌آموزند!

رابرت هاف

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *