گزاره‌ها (۲۴۶)

پیش‌رفت عبارت است از پیچیده کردن سادگی‌ها.

ثور هیردال

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *