گزاره‌ها (۲۴۴)

هرگز دست از تلاش نکش. امروز سخت است و فردا هم روز بدتری خواهد بود؛ اما روز پس از فردا آفتابی است.

جک ما

 

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *