گزاره‌ها (۲۴۲)

تنبلی چیزی جز عادت به استراحت قبل از خسته شدن نیست!

جولز رنارد

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *