سهمِ سنگ از تو

پژواک
کسی‌ست در سنگ
که تو را می‌فهمد
و با من هم‌صدا است!

محمد علی بهمنی

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *