گزاره‌ها (۲۰۷)

هنر، چیزی نیست که آن را می‌بینی؛ بلکه آن‌ چیزی است که به دیگران نشان می‌دهی.

ادگار دگاس

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *