در جستجوی صبر …

عمری در آرزوی تو رفت‌ست و می‌رود
صبرم به جستجوی تو رفته است و می‌رود

رفتی و بوی زلف تو ماند و هزار دل
دنبال تو به بوی تو رفته است و می‌رود …

بی‌دل دهلوی

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *