گزاره‌ها (۲۰۱)

همه‌ی ما دیوانه زاده‌ شده‌ایم. بعضی‌ها این دیوانگی را حفظ کرده‌اند.

ساموئل بکت

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *