قصه‌ی دل و سنگ …

از کوی وفا به سنگ دورم کردند
در خانه‌ی غم زنده به‌گورم کردند

بگشایم اگر سینه به پیش تو شبی
بینی که چه با دل صبورم کردند …

زنده‌یاد سیاوش کسرایی

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *