گزاره‌ها (۱۹۴)

این خود شما هستید که مشخص می‌کنید چه چیزی تجربه است؛ نه شرایط زندگی‌تان.

گیتا بلین

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *