گزاره‌ها (۱۹۲)

فرمول کاملا شاد بودن این است: به شدت خود را با چیزهای غیر مهم درگیر کنید!

ای ادوارد نیوتون

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *