گزاره‌ها (۱۸۵)

خوش‌بختی چیزی است که شاید نشود از آن صرف‌نظر کرد؛ حتی اگر به‌ندرت رد پایی از آن را در این دنیا ببینیم …

ناتالیا گینگزبورگ؛ میکله‌ی عزیز

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *