گزاره‌ها (۱۸۰)

موفقیت: هوشیار نگاه داشتن ذهن و به‌خواب بردن خواست‌ها و آرزوها.

والتر اسکات

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *