گزاره‌ها (۱۷۷)

برای موفقیت به دو چیز نیاز داری: نادیده گرفتن و اعتماد به‌نفس.

مارک تواین

دوست داشتم!
۸

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *