گزاره‌ها (۱۷۶)

به‌ترین راه آماده شدن برای فردا این است: به‌ترین کاری را که می‌توانی، امروز انجام بده.

اچ. جکسون براون

دوست داشتم!
۶

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *