گزاره‌ها (۱۵۹)

تجربه‌های انسانی انتقال‌ناپذیرند و این است علت تنهایی انسان …

ویرجینیا ولف

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *