ای بی‌کرانه‌ی نادیدنی …

چنان بی‌کرانه‌ای

که هر ستایشی

محدودت می‌کند …

عمران صلاحی

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *