گزاره‌ها (۱۴۹)

پارادوکس هوش‌مندانه‌ای است: وقتی خودم را همان‌گونه که هستم می‌پذیرم؛ می‌بینم می‌توانم تغییر کنم!

کارل راجرز

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *