این تکرار لعنتی …

تکرار

تکرار

تکرار

شوق را چه بی‌رنگ می‌کنی …

محمد علی بهمنی

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *