گزاره‌ها (۱۲۹)

نیازمند آنیم که یاد بگیریم جهت حرکت‌مان را با ستاره‌ها تنظیم کنیم؛ نه با نور هر کشتی در حال گذر از کنارمان.

عمر برادلی

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *