گزاره‌ها (۱۲۹)

نیازمند آنیم که یاد بگیریم جهت حرکت‌مان را با ستاره‌ها تنظیم کنیم؛ نه با نور هر کشتی در حال گذر از کنارمان.

عمر برادلی

دوست داشتم!
۵

دیدگاهتان را بنویسید