گزاره‌ها (۱۲۳)

مطمئن باشید هوش‌مندانه‌ترین واژه‌های‌تان آن‌هایی نیستند که در زمان هشیاری گفته‌اید!

رابرت سرویس

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *