گزاره‌ها (۱۲۲)

نمی‌دانیم روز نخست چه کسی آب را کشف کرد؛ اما می‌توانیم مطمئن باشیم که آن کاشف، ماهی نبود!

هاوارد جورج

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *