نیایش (۲۰)

خدایا با قدرت و توان من، نشدنی است؛ نه برای تو!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *