گزاره‌ها (۱۱۱)

کسی که به‌تر شدن را متوقف کند، خوب بودن را هم تعطیل کرده است!

اولیور کرامول

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *