در انتظار امام گم‌شده …

 

تو مقصدم شدی و جاده شوق مکث نداشت …

آیا این همه انتظار به‌سر آمد!؟

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *