گزاره‌ها (۸۵)

امید، روکش جلابخش فردا بر ناامیدی امروز است …

ایوان اسار

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *