مشاهده‌گر (۶)

روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

دوست داشتم!
۰

۷ thoughts on “مشاهده‌گر (۶)

  1. جابجا شدن در زندگی مترادف تغییر است (مشخصه موجود زنده)، باید بدانیم چه چیزی بدست می آوریم نه اینکه چه از دست میدهیم.آنموقع است که احساس میکنیم موفق شدیم

  2. اگر باور داری که مسیر درست را می پیمایی یک خط سیر باریک هم برایت کافی است! چشمانت تنها به هدفت باشد و نه به تردیدهایت

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *