گزاره‌ها (۸۲)

گذشته را آدم نمی‌تواند به‌طور ارادی فراموش کند …

سیمون دوبوار

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *