مشاهده‌گر (۵)

برداشت‌تان را برای‌ام بنویسید.

دوست داشتم!
۱

۲ thoughts on “مشاهده‌گر (۵)

  1. این سازمانی است که من در آن کار می کنم: محض رضای خدا یک جای سالم و یک واحد که عملکرد مورد انتظار را نشان دهد ندارد!(شامل واحدی که من در آن کار میکنم).

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *