گزاره‌ها (۷۳)

می‌دانم که معتقدی چیزهایی را که فکر می‌کنی من گفته‌ام فهمیده‌ای؛ اما من مطمئن نیستم که آن‌چه شنیده‌ای همان حرف‌های من باشد!

رابرت مک‌کلاسکی

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *