گزاره‌ها (۷۱)

کس دیگری را سرزنش کنید و سپس سوار بر اسب زندگی، بتازید!

آلن وودز

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *