گزاره‌ها (۶۵)

ادراک یک آینه‌ است و نه خود حقیقت. و هر آن‌چه که من می‌بینم، بازتاب وضعیت ذهنی‌ من در دنیای واقعی است.

A Course In Miracles

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *