گزاره‌ها (۶۰)

آدم‌های اندکی می‌توانند هوش و ذکاوت را در کسی که عصبانی‌شان کرده ببینند.

رابرتسون دیویس

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *