گزاره‌ها (۵۵)

هر در خروجی، در ورودی جایی دیگر است!

تام استاپارد

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *