گزاره‌ها (۴۸)

هیچ موفقیتی از وانمود کردن به موفق بودن، بالاتر نیست!

کریستوفر لاش

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *