گزاره‌ها (۱۶)

آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رؤیاهای خویش باور دارند …

النور روزولت

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۶)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *