نیایش (۵)

خدایا دل بستن را خودمان خوب بلدیم؛ دل کندن را به ما بیاموز!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *