گزاره‌ها (۱۳)

این برعهده‌ی ما است که مبارزه کنیم، پایداری کنیم، تاب بیاوریم و ـ اگر بتوانیم ـ باقی بمانیم.

ویلیام فاکنر

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *