نداشتن!

کسی به آلاچیقم آمد

گفت چه داری که چنین آرامی و آسوده؟

گفتم: نداشتن!

هیوا مسیح

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *