جان مریم چشماشو بست …

بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد …


دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *