گزاره‌ها (۴)

این روزها به دنبال عقل رفتن خیلی دیوانگی است!

بهلول

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *