از مشیری (۳)

(کاشکی) به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *