مسئله‌ی گم‌شده …

ساده از دست ندادم دل پر مشغله را
تا تو پرسیدی و مجبور شدم مسئله را …!

 من “برادر” شده بودم و “برادر” باید
وقت دیدار، رعایت بکند “فاصله” را …

عشق گاهی سبب گم‌شدن خاطره‌هاست
خواستم باز کنم با تو سر این گله را …

عبدالجبار کاکایی

دوست داشتم!
۵

ساده از دست ندادم دل پر مشغله را تا تو پرسیدی و مجبور شدم مسئله را …!  من “برادر” شده بودم و “برادر” باید وقت دیدار، رعایت بکند “فاصله” را … عشق گاهی سبب گم‌شدن خاطره‌هاست خواستم باز کنم با تو سر این گله را … عبدالجبار کاکایی دوست داشتم!۵

گم‌گشته‌ی دیار محبت …

دنیا هوای سردی است بی‌مهربانی تو
طرفی نبستم از عقل، در دار فانی تو

 گفتم چراغ عقلی روشن کنم به نقلی
تا رو به راه کردم، گم شد نشانی تو …

تا آمدی سراغم، خاموش شد چراغم
گفتند تازه رفته است از دار فانی تو …

عبدالجبار کاکایی

دوست داشتم!
۴

دنیا هوای سردی است بی‌مهربانی تو طرفی نبستم از عقل، در دار فانی تو  گفتم چراغ عقلی روشن کنم به نقلی تا رو به راه کردم، گم شد نشانی تو … تا آمدی سراغم، خاموش شد چراغم گفتند تازه رفته است از دار فانی تو … عبدالجبار کاکایی دوست داشتم!۴

فاصله …

بین موندن و نموندن
سهم آدما زمین شد

ما اسیر انتخابیم
خودمون خواستیم و این شد

***

فاصله فقط یه لحظه‌س
فاصله فقط یه نوره

گاهی از رگ به تو نزدیک
گاهی از تو خیلی دوره

عبدالجبار کاکایی

دوست داشتم!
۱

بین موندن و نموندن سهم آدما زمین شد ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد *** فاصله فقط یه لحظه‌س فاصله فقط یه نوره گاهی از رگ به تو نزدیک گاهی از تو خیلی دوره … عبدالجبار کاکایی دوست داشتم!۱