گزاره‌ها (۸۲)

گذشته را آدم نمی‌تواند به‌طور ارادی فراموش کند …

سیمون دوبوار

دوست داشتم!
۰

گزاره‌ها (۲۲)

همین درست بدترین دروغ ها است: وانمود کردن به این‌که آدم دارد راست‌اش را می‌گوید.

سیمون دوبوار ـ مانداران‌ها

دوست داشتم!
۰