راهِ فرار

راستی

راهِ فرار از فهمِ اندکِ اندوه

چیست؟

تحمل، فراموشی، نوشتن، خواب.

برو بخواب!

سید علی صالحی

دوست داشتم!
۵

2 دیدگاه دربارهٔ «راهِ فرار»

دیدگاهتان را بنویسید