نیایش (۴)

خدایا یا راه را به ما بنما یا مقصد را!

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید