هنر تقلب مکتوب!

کپی پیست کردن هم هنر می‌خواهد؛ اگر هنرش را ندارید بی‌خیال شوید!

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید